Faq wybory

CO TO SĄ RADY OSIEDLI

Rada Osiedla jest jednostką pomocniczą Miasta. Pełni ona funkcję opiniodawczą, a przede wszystkim służy mieszkańcom jako organ pośredniczący pomiędzy ogółem mieszkańców Osiedla i władzami miasta.

Rada Osiedla dostarcza mieszkańcom informacji, co, jak i gdzie można załatwić, oraz informacji o planach i zamierzeniach władz miasta. Ponadto podejmuje w uzasadnionych wypadkach interwencje w interesie mieszkańców oraz występuje w imieniu mieszkańców z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia i poprawy warunków życia mieszkańców. Rada Osiedla działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i reprezentowania ich w sprawach, które są ważne dla Osiedla.

NA JAKIM TERENIE DZIAŁAJĄ RADY OSIEDLI?

Szczecin podzielony jest na 4 dzielnice: Śródmieście, Zachód, Prawobrzeże, Północ na terenie których działa 37 Rad Osiedli.

Dzielnica Śródmieście (Osiedla: Centrum, Drzetowo-Grabowo, Łękno, Międzyodrze Wyspa Pucka, Niebuszewo Bolinko, Nowe Miasto, Stare Miasto, Śródmieście Północ, Śródmieście Zachód, Turzyn).

Dzielnica Zachód (Osiedla: Arkońskie - Niemierzyn, Głębokie – Pilchowo, Gumieńce, Krzekowo – Bezrzecze, Osów, Pogodno, Pomorzany, Świerczewo, Zawadzkiego – Klonowica).

Dzielnica Prawobrzeże (Osiedla: Bukowe – Klęskowo, Dąbie, Kijewo, Majowe, Płonia – Śmierdnica – Jezierzyce, Podjuchy, Słoneczne, Wielgowo – Sławociesze – Zdunowo, Załom – Kasztanowe, Zdroje, Żydowce – Klucz)

Dzielnica Pólnoc (Osiedla: Bukowo, Golęcino – Gocław, Niebuszewo, Skolwin, Stołczyn, Warszewo, Żelechowa).

SKĄD MAM WIEDZIEĆ DO JAKIEJ RADY NALEŻĘ?

Na stronie internetowej: osiedla.szczecin.pl, poświęconej szczecińskim Radom Osiedli znajduje się wyszukiwarka "znajdź swoją radę". Po wpisaniu adresu zamieszkania wskazana zostaje właściwa RO.

ILE TRWA KADENCJA?

Kadencja trwa 5 lat licząc od dnia wyborów.

ILU RADNYCH LICZY RO?

W skład Rady Osiedla wchodzą mieszkańcy danego Osiedla wybrani przez samych mieszkańców.

Liczba radnych poszczególnych Rad Osiedli wynika z zapisów ustawowych. Rady Osiedla liczą 15 lub 21 członków w zależności od liczby mieszkańców danego Osiedla.

CZY RADNI POBIERAJĄ WYNAGRODZENIE?

Przewodniczącemu RO przysługuje dieta miesięczna w wysokości 402,62 zł.
Rada może przyznać dietę innemu członkowi (Członkom) Zarządu w wysokości do 50% diety Przewodniczącego.

CZY I GDZIE MOGĘ SPOTKAĆ SIĘ Z RADNYM?

Z poszczególnymi Radami Osiedli można kontaktować się osobiście (na przykład podczas ich dyżurów).

Każda Rada Osiedla ma swój oficjalny adres mailowy, na który można wysyłać zapytania lub propozycje. Dodatkowo, na stronie internetowej poświęconej szczecińskim Radom Osiedli, podane są numery telefonów do każdej z nich.

JAKIE UPRAWNIENIA MA RADA OSIEDLA?

Do zadań Rad Osiedla należy:

 1. wspieranie i inspirowanie działań o znaczeniu lokalnym, zmierzających do poprawy warunków zamieszkiwania i życia mieszkańców;
 2. uczestniczenie w organizowaniu kulturalnego i społecznego życia mieszkańców, pomocy i samopomocy społecznej;
 3. organizowanie i wspomaganie działań podejmowanych na rzecz Osiedla przez mieszkańców;
 4. wnioskowanie do organów Miasta w sprawach istotnych dla mieszkańców;
 5. opiniowanie m.in. projektu budżetu Miasta, zmian w planach zagospodarowania Osiedla, zamierzeń inwestycyjnych Miasta na terenie Osiedla, nadawania nazw urzędowych ulicom, placom, rondom, skwerom itp. na terenie Osiedla;
 6. współdziałanie:
 • z organami Miasta, Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną w zakresie utrzymania ładu, porządku publicznego, bezpieczeństwa oraz przeciwdziałania patologiom społecznym,
 • z organizacjami pozarządowymi,
 • z organizacjami społecznymi i innymi podmiotami w tworzeniu na terenie Osiedla świetlic, klubów osiedlowych
CZY RO MAJĄ SWÓJ BUDŻET? NA CO MOŻE WYDAWAĆ PIENIĄDZE RO?

W Budżecie Miasta wyodrębnione są środki przeznaczone na:

 1. działalność statutową RO.

Wielkość środków przyznawanych na dany rok RO zależna jest od liczby stałych mieszkańców. Średnio budżet RO wynosi 25 000 zł.

W ramach działalności statutowej RO przeznacza środki na:

 • działalność na rzecz mieszkańców, tj. organizację festynów osiedlowych, turniejów sportowych, spotkań integracyjnych, Mikołajek, Wigilii, itp;
 • obsługę i funkcjonowanie biura, tj. zakup materiałów biurowych, środków czystości, obsługę gospodarczą i administracyjną;
 • diety Przewodniczącego i Zarządu.
 1. budżet osiedlowy RO.

RO dysponuje także budżetem na inwestycje osiedlowe. W nowej kadencji będzie to kwota 1 000 000 zł dla każdej Rady do wykorzystania w ciągu 5 lat. W ramach tych środków RO mogą proponować do realizacji zadania inwestycyjne na danym osiedlu zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej (np. budowa siłowni pod chmurką, place zabaw, budowa chodników, oświetlenia, itp.)

GDZIE MOGĘ DOWIEDZIEĆ SIĘ CZYM ZAJMUJE SIĘ MOJA RADA?
 1. Osobiście w siedzibie podczas dyżurów RO,
 2. Na stronie internetowej osiedla.szczecin.pl,
 3. Telefonicznie bądź mailowo,
 4. Gabloty, tablice informacyjne, które są zlokalizowane na terenie RO,
 5. Miesięcznik WIADOMOŚCI SZCZECIN
CZY MOGĘ ZGŁASZAĆ RADNYM OSIEDLOWYM PROBLEMY?

Mieszkańcy szczecińskich osiedli, mogą zgłaszać swoje problemy, inicjatywy i pomysły do rad osiedli w różnorodny sposób. Mogą udać się na dyżur Rady Osiedla i osobiście porozmawiać z radnymi, za pomocą poczty internetowej, telefonicznie.

KTO KONTROLUJE RO?

Kontrolę nad działalnością organów RO sprawuje Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Gospodarkę finansową RO kontroluje Prezydent.

Transport dla osób niepełnosprawnych na wybory do RO

Już 7 kwietnia odbędą się wybory do Rad Osiedli. Osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć w nich udział, mogą skorzystać z bezpłatnego transportu.

Zapotrzebowanie na przewóz osób niepełnosprawnych do komisji wyborczych podczas wyborów do Rad Osiedli można zgłaszać telefonicznie. Zgłoszenia przyjmowane są do najbliższego piątku w godzinach od 8.00 do 14.00, a także w dniu wyborów w godz. od 8.00 do 19.00. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 91 42 43 555 lub 697 066 240.  Przewozy realizowane będą w miarę istniejących możliwości, wynikających  z kolejności przyjmowanych zgłoszeń.