O RADACH

W Szczecinie działa 37 Rad Osiedli. Liczba ich członków zależy od liczby mieszkańców danego osiedla. Większość z nich liczy 15 osób, jedynie dwie (Pogodno i Gumieńce) liczą po 21 osób.

Rady Osiedli to jednostki pomocnicze Miasta. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim są one pośrednikiem pomiędzy mieszkańcami osiedli, a władzami miasta. Jest to możliwe, ponieważ w ich skład wchodzi nie kto inny jak sami mieszkańcy… wybrani przez swoich sąsiadów. To oni znają więc najlepiej osiedlowe problemy, znają potrzeby lokalnej społeczności, mogą z pełna odpowiedzialnością zabierać stanowisko w sprawach dotyczących przyszłości osiedla, a także samemu inicjować pewne działania i zabiegać o nie. To Rady Osiedli interweniują w interesie mieszkańców oraz występują w ich imieniu z inicjatywami, propozycjami rozwiązań, zmierzającymi do ulepszenia i poprawy warunków życia mieszkańców, np. dotyczącymi infrastruktury, komunikacji, inwestycji. Rada Osiedla działa również na rzecz zbliżania do siebie mieszkańców jako członków lokalnej wspólnoty osiedlowej i reprezentowania ich w sprawach, które są ważne dla Osiedla.

Każda Rada dysponuje budżetem na inwestycje osiedlowe. W nowej kadencji będzie to kwota 1 000 000 zł dla każdej Rady do wykorzystania w ciągu 5 lat. W ramach tych środków RO mogą proponować do realizacji zadania inwestycyjne na danym osiedlu zgodnie z potrzebami społeczności lokalnej (np. budowa siłowni pod chmurką, place zabaw, budowa chodników, oświetlenia, itp.).

Kadencja Rady Osiedla trwa pięć lat. Na czele każdej z nich stoi zarząd z przewodniczącym. Każda Rada posiada na terenie osiedla swoją siedzibę, w której obraduje, ale także spotyka się z mieszkańcami.

ZNAJDŹ SWOJĄ RADĘ